sobota, 30 września 2017

Cele Projektu Edukacyjnego "Śladami Kopernika"Śladami Kopernika
Projekt edukacyjny

        Projekt „Śladami Kopernika” jest eksperymentem, w którym opuszczamy system lekcyjno-przedmiotowy, zacieramy  sztywny podział na przedmioty szkolne i proponujemy Uczniom interdyscyplinarne zgłębienie określonego tematu w oparciu o wiele dziedzin naraz, czyli holistyczne podejście do konkretnych zagadnień, zjawisk tak, by wiedza bardziej się ze sobą „zazębiała" , a najlepiej, by to wszystko „zazębiało się” po angielsku, bo jednym z głównych założeń projektu jest rozwijanie umiejętności korzystania z  języka angielskiego. Bardzo ważne jest także kształcenie tzw. „miękkich kompetencji", jak działanie w grupie, współpraca, kreatywność. Osoba Mikołaja Kopernika - jednej z istotniejszych postaci w dziejach ludzkości – jest według nas doskonałym pretekstem, by zaprosić Uczniów do pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin zgodnie z ich zainteresowaniami, ćwiczenia umiejętności i nabywania kompetencji zgodnie z ich potrzebami. Mamy też nadzieję, że praca w małych grupach pozwoli każdemu poznać jego mocne strony i da szanse na zaprezentowanie ich. W tej formule każdy może rozwinąć się tak, jak zechce, jedynymi ograniczeniami są: czas i sam Uczeń.
         W naszym projekcie Nauczyciel towarzyszy Uczniom, stwarza warunki, proponuje kierunki, pomaga zorganizować pracę, wskazuje na możliwości rozwiązań, dba o bezpieczeństwo i komfort pracy, wspiera w pokonywaniu trudności ale nie podaje gotowych rozwiązań, nie ocenia, nie dokonuje wyborów, nie narzuca rozwiązań.


Cele projektu „Śladami Kopernika”
Uczeń biorący udział w projekcie:
·         określa cele działania, formułuje problemy,
·         uzasadnia swoje stanowisko, przedstawia odpowiednie argumenty
·         planuje i organizuje pracę zarówno własną jak i grupy,
·         korzysta z rozmaitych źródeł informacji i wybiera materiały zgodnie z opracowywanym tematem,
·         łączy treści z różnych dziedzin dotyczące wybranego tematu,
·         rozwiązuje pojawiające się problemy,
·         rozwija swoją wyobraźnię, jest kreatywny,
·         jest zaangażowany,
·         komunikuje się, słucha innych uczestników,
·         oceniania pracę własną i modyfikuje planowane działania w związku z tą oceną,
·         prezentuje efekty pracy własnej i grupy,
·         rozwija znajomość języka angielskiego na każdym etapie.